Bør følge EU i regulering av genteknologi

Publisert

NHO Mat og Drikke har gitt innspill til NOU 2023:18 "Genteknologi i en bærekraftig fremtid". Her påpeker de at den fremtidige reguleringen av genteknologi må ivareta innovasjonspotensialet og konkurransekraften til den norske mat-, drikke- og bionæringen. Det betyr at Norge som et minimum må følge regelverksutviklingen i EU, og åpne for økt bruk av genteknologi på planter.

– Enkelte medlemsbedrifter er opptatt av mulighetene for å ta i bruk ny teknologi i fremstillingen av sine produkter, mens andre vil stå overfor valget om å bruke råvarer eller ingredienser der en eller flere bestanddeler har vært fremstilt ved hjelp av genteknologi tidligere i verdikjeden. Det er uansett klart at alle aktørene i næringen vil i stadig større grad bli påvirket av utviklingen innenfor genteknologi både her i hjemmemarkedet og internasjonalt, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

Stort behov for forskningsbasert kunnskap og formidling

NHO Mat og Drikke understreker i høringsuttalelsen at offentlige myndigheter har en svært viktig oppgave i å bidra med folkeopplysning og nyansere samfunnsdebatten, og at det er helt nødvendig å sette av økte ressurser til dette. Informasjonen må være vitenskapelig basert og i en slik form at de enkelte virksomhetene kan vise til denne i sin dialog med forbrukeren. Det er helt avgjørende å ivareta forbrukernes tillit til produktene og myndighetenes prosesser for risikovurderinger, godkjenning, kontroll og tilsyn.

Konkurransekraft og forholdet til EU

En vesentlig strengere regulering av bruken av genteknologi i Norge vil kunne svekke konkurransekraften til mat-, drikke- og bionæringen. Det vil føre til at norske produsenter ikke kan ta del i spesialisering og produktivitetsutvikling som fortløpende skjer i europeiske og globale verdikjeder på lik linje med sine nærmeste konkurrenter og samarbeidspartnere. Det kan føre til at norske bedrifter får en konkurranseulempe internasjonalt. På samme måte vil strengere reguleringer i EU enn i resten av verden påvirke europeiske bedrifters konkurransekraft på det globale markedet. – Det er dermed en grunnleggende forutsetning at et fremtidig regelverk utvikles i takt med EU. Ved å legge til rette for at ny teknologi kan utvikles og tas i bruk som i andre land vil vilkårene for import, eksport og for varer for innenlandsk bruk bli enhetlige, sier Sletnes.

I EU arbeides det nå med ny regulering knyttet til bruk av genteknologi på planter. NHO Mat og Drikke mener Norge som et minimum må følge EU knyttet til regelendringene innenfor genteknologi. – Når det gjelder økt bruk av genteknologi på mikroorganismer og animalia er det større spredning i synspunktene blant medlemsbedriftene, i hovedsak på bakgrunn av prinsippet om at norske særregler må unngås og at regelverksutviklingen i Norge må være harmonisert med EU. – NHO Mat og Drikke har derfor ikke gått riktig så langt som flertallet i genteknologiutvalget, som mener at Norge bør gå foran EU og inkludere mikroorganismer og animalia i regelverksutviklingen, sier Sletnes.